Ekologické stredisko

 

PREKLÁDKOVÁ STANICA – Mnešice

 

Slúži na preloženie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu a jeho následný odvoz na skládku odpadov. Taktiež je tu možné priviesť drobný stavebný odpad.

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou vo svojej nehnuteľnosti v rozsahu do 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby.

UPOZORNENIE !!!

Z dôvodu evidencie musí každý občan mesta priniesť so sebou preukaz totožnosti a doklad o ohlásení stavebných úprav. Bez doloženia príslušných dokladov bude stavebný odpad odobratý za úhradu v zmysle platného cenníka.        

 

Prevádzková doba:

 

Pondelok – piatok: 7.30 – 11.30 , 12.30 - 14.45 hod.

Sobota: 8:00 - 12:00

Nedeľa, sviatky: zatvorené

Telefón: 032 771 3801


U P O Z O R N E N I E


Na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a Dodatku č. 5 k VZN Mesta č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

bude drobný stavebný a stavebný odpad

 / zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, muriva, omietky/

 odoberaný za úhradu:

16,- € / t

V prípade, že stavebný odpad bude zmiešaný s iným druhom odpadu charakteru komunálneho odpadu, napr. sadrokartón, drevo, papier, plast a pod.  bude cena:

50,20 € / t

      Forma úhrady:

           Suma za odpad do:    20,- €   -    úhrada v hotovosti.

  

 .......................................................................................................................................................................

 

ZBEROVÝ DVOR PRE SEPAROVANÝ A BIOLOGICKÝ ODPAD

 

ulica Banská 1 (za bývalými vojenskými skladmi).

Možnosť odovzdať:

plasty, kovy, sklo, papier, textil, šatstvo
pneumatiky,

biologicky rozložiteľný odpad (konáre, lístie, tráva, ...),

jedlé oleje a tuky,

textil, šatstvo,

nebezpečný odpad (rozpúšťadlá, kyseliny a zásady, fotochemické látky, batérie a
akumulátory, žiarivky, motorové oleje, farby, elektrické a elektronické zariadenia, chladničky),


Prevádzková doba:

 

 

Pondelok – piatok: 7.00 – 11.30, 12.00 - 17.30 hod.

Sobota: 7.00 – 11.30, 12.00 - 17.30 hod.

Nedeľa, sviatky: zatvorené

Telefón: 032 381 0475

 UPOZORNENIE !!!

Z dôvodu evidencie musí každý občan mesta priniesť so sebou preukaz totožnosti.     

Nebezpečný odpad je taký odpad, ktorý svojimi vlastnosťami (najmä toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými vlastnosťami, karcinogénnymi (rakovinotvorné) je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie.