Výberové konanie na obsadenie miesta v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.o výkone prác vo verejnom záujme v znení neksorších predpisov - prevádzkový námestník riaditeľa

  • 5. máj 2015
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
 
 
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 
 
v y h l a s u j ú
 
výberové konanie na obsadenie miesta
 
 
prevádzkový námestník riaditeľa
 
 
 
Požiadavky:
 
-          vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa technického zamerania
-          riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti
-          min. 5 ročná prax v riadení kolektívu
-          všeobecný prehľad z ekonomickej oblasti (rozpočet, účtovníctvo, výkazníctvo ...)
-          spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
-          znalosť základných právnych predpisov potrebných na výkon funkcie
-          osobnostné a morálne predpoklady
-          práca s počítačom
 
 
 
Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:
 
-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
-          profesijný štrukturovaný životopis
-          výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
-          doklad o vzdelaní
-          návrh koncepcie rozvoja podniku z pohľadu prevádzky
-          súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 
 
 
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 25.5.2015 v obálke s vyznačením „Výberové konanie“ na adresu: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Klčové 109/34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom alebo na mailovú adresu: belakova@tsmnm.sk
 
 
 
V Novom Meste nad Váhom, 4.5.2015
 
 
                                                                                                          Ing. Anton Veselka
                                                                                                                    riaditeľ