Cenník prác a služieb na rok 2019

 

1. Veľkoobjemové kontajnery - ramenáče
manipulačný poplatok 14,00 €
1 km jazdy 1,10 €
uloženie odpadu 1 t - stavebná suť 16,00 €
uloženie odpadu 1 t - komunálny odpad 42,60 €
prenájom VOK za 1 deň 1,00 €
preloženie VOK 5m3 17,00 €
preloženie VOK 6m3 22,00 €
preloženie VOK 7m3 27,00 €

 

Uloženie odpadu 
komunálny odpad €/t 51,40 €
preloženie odpadu kat. 150106, 150101, 150102 23,75 €
odpad.kat.č.170904 49,70 €
drobný stavebný odpad ( dodatok č. 5 VZN 1/2006 ) 0,016 €/ kg

 

Parkovisko
za 1 hodinu parkovania, ul. Komenského, J. Weisseho 0,40 €

 

UĽP
prenájom UĽP - 1 hod 99,58 €
Korčuľovanie    dospelí 1,30 €
            mládež, študenti 1,00 €
            doprovod, ZŤP 0,40 €

 

 

ČOV - Zelená voda, vodný zdroj
dodávka pitnej vody - právnické osoby   
čistenie odpadových vôd 1 m3 - právnické osoby  
dodávka pitnej vody 1m3 - FO  1.8.2015 – 31.7.2016 1,1269 €
čistenie odpadových vôd - FO  1.8.2015 – 31.7.2016 1,1318 €

  

Trhovisko

prenájom predajnej plochy 1 m2

2,00 €
stôl krytý - 1 deň
7,00 €
stôl nekrytý - 1 deň
5,00 €

  

Plagátová služba
výlep plagátov 1 ks do 0,5 m2 3,20 €
za každý ďalší 0,5 m2 3,20 €

 

Prepočet poplatkov za TKO  stanovené dodatkom č. 4 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol schválený na 12.zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom dňa 19.12.2012 uznesením .č. 86/2012-MsZ a nadobudlo účinnosť dňom 1.1.2013
do 120 lit. nádoba – vývoz 1 krát za týždeň 88,00 €
do 120 lit. nádoba – vývoz 2 krát za týždeň 175,00 €
do 120 lit. nádoba – vývoz  1 krát za dva týždne 45,00 €
240 lit. nádoba – vývoz 1 krát za týždeň 190,00 €
240 lit. nádoba – vývoz  2 krát za týždeň 380,00 €
1.100 lit. nádoba – vývoz  1 krát za týždeň 850,00 €
1.100 lit. nádoba – vývoz 2 krát za týždeň 1 700,00 €
1.100 lit. nádoba – vývoz 1 krát za dva týždne 435,00 €
   

 

V prípade nedodržania termínu splatnosti úhrady prác a služieb, budú TSM účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z istiny odo dňa splatnosti do zaplatenia.