Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Cenník prác a služieb na rok 2019

V prípade nedodržania termínu splatnosti úhrady prác a služieb, budú TSM účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z istiny odo dňa splatnosti do zaplatenia.

 

 

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

 

 

 

Cenník prác a služieb  - rok 2019 platný od 1.4.2019

 

 

 

V zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. a cenových kalkulácií skutočných nákladov stanovujem ceny za použitie strojov a poskytnutie služieb pre rok 2019 nasledovne:

 

 

 

A/ Ceny schválené mestom  Nové Mesto nad Váhom

 

 

 

 

 

 

1. Veľkoobjemové kontajnery - ramenáče

manipulačný poplatok

15,50 €

 

1 km jazdy

1,20 €

 

uloženie odpadu 1 t - stavebná suť

16,00 €

 

uloženie odpadu 1 t - komunálny odpad

51,50 €

 

prenájom VOK za 1 deň

1,00 €

 

preloženie VOK -

 

 

                                 5 m3

19,00 €

 

                                 6 m3

24,00 €

 

                                 7 m3

30,00 €

 

 

 

 

2. Vývoz obce

poplatok za 110 lit. nádobu

0,50 €

 

poplatok za 240 lit. nádobu

1,00 €

 

poplatok za 1.100 lit. nádobu

5,00 €

 

1 km jazdy v obci

0,60 €

 

1 km jazdy mimo obce

1,25 €

 

preloženie odpadu za 1 t

7,62 €

 

 

 

 

3. Uloženie odpadu

komunálny odpad za tonu

51,50 €

 

preloženie odpadu kat. 150106, 150101, 150102

23,75 €

 

Stavebný odpad

16,00 €

 

 

 

 

4. Parkovisko

za 1 hodinu parkovania, ul. Komenského, J. Weisseho, Hviezdoslavova

0,40 €

 

 

 

 

5. UĽP

prenájom UĽP - 1 hod

110,00 €

 

Korčuľovanie  -   dospelí

2,00 €

 

-          deti, mládež, študenti, senior

1,00 €

 

-          doprovod / nekorčuľujúci /, ZŤP

0,50 €

 

 

 

 

7. Trhovisko

prenájom predajnej plochy 1 m2

5,00 €

 

stôl nekrytý - 1 deň  

10,00 €

 

stôl krytý - 1 deň

14,00 €

 

stôl krytý  s parkovaním

25,00 €

 

 

 

 

8. Plagátová služba

výlep plagátov 1 ks do 0,5 m2

4,00 €

 

za každý ďalší 0,5 m2

4,00 €

 

 

 

 

9. Mestské WC

pisoár

0,20 €

 

kabínka

0,50 €

 

 

 

 

10. Prepočet poplatkov za TKO  stanovené dodatkom č. 4 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol schválený na 12. zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom dňa 19.12.2012 uznesením č. 86/2012-MsZ a nadobudlo účinnosť dňom 1.1.2013

do 120 lit. nádoba – vývoz 1 krát za týždeň

88,00 €

 

do 120 lit. nádoba – vývoz 2 krát za týždeň

175,00 €

 

do 120 lit. nádoba – vývoz  1 krát za dva týždne

45,00 € 

 

240 lit. nádoba – vývoz 1 krát za týždeň

190,00 €

 

240 lit. nádoba – vývoz  2 krát za týždeň

380,00 €

 

1.100 lit. nádoba – vývoz  1 krát za týždeň

850,00 €

 

1.100 lit. nádoba – vývoz 2 krát za týždeň

1 700,00 €

 

1.100 lit. nádoba – vývoz 1 krát za dva týždne

435,00 €

 

 

Poplatok za zber a odvoz papiera a lepenky 20 01 01  

Frekvencia odvozu

Objem zbernej nádoby

240 lit

Objem zbernej nádoby

1.100 lit

1 x za dva týždne

32,00 €

143,00 €

1 x za týždeň

63,00 €

286,00 €

2 x za týždeň

126,00 €

572,00 €

 

Poplatok za zber a odvoz plastov 20 01 39  

Frekvencia odvozu

Objem zbernej nádoby

240 lit.

Objem zbernej nádoby

1 100 lit.

1 x za dva týždne

50,00 €

227,00 €

1 x za týždeň

99,00 €

454,00 €

2 x za týždeň

198,00 €

908,00 €

 

B/ Vlastné ceny TSM

Publikované: 14.12.2012 | Aktualizácia: 30.10.2019
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom