Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Cenník prác a služieb na rok 2020

V prípade nedodržania termínu splatnosti úhrady prác a služieb, budú TSM účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z istiny odo dňa splatnosti do zaplatenia.

 

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
Cenník prác a služieb  - rok 2020
V zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. a cenových kalkulácií skutočných nákladov stanovujem ceny za použitie strojov a poskytnutie služieb pre rok 2020 nasledovne:
   
A/ Ceny schválené mestom  Nové Mesto nad Váhom
1. Veľkoobjemové kontajnery - ramenáče  
manipulačný poplatok 17,00 €
1 km jazdy 1,25 €
uloženie odpadu 1 t - stavebná suť, BRO 16,00 €
uloženie odpadu 1 t - komunálny odpad 58,50 €
prenájom VOK za 1 deň 1,00 €
preloženie VOK -  
5 m3 19,00 €
6 m3 24,00 €
7 m3 30,00 €
2. Vývoz obce  
poplatok za 110 l nádobu 0,60 €
poplatok za 1100 l nádobu 6,00 €
1 km jazdy v obci 0,65 €
1 km jazdy mimo obce 1,30 €
preloženie odpadu za 1 t 7,65 €
3. Uloženie odpadu   
komunálny odpad €/t 58,50 €
preloženie odpadu kat. 150106, 150101, 150102 26,15 €
Odpad tr. 20 58,50 €
4. Parkovisko  
ul. Komenského, J. Weisseho, Hviezdoslavova / hodina 0,40 €
5. UĽP  
prenájom UĽP - 1 hod 110,00 €
Korčuľovanie  -   dospelí 1,50 €
deti, mládež, študenti. Senior 1,00 €
doprovod, ZŤP 0,50 €
7. Trhovisko  
prenájom predajnej plochy 1 m2  5,00 €
stôl nekrytý - 1 deň   10,00 €
stôl krytý - 1 deň  14,00 €
stôl krytý  s parkovaním  25,00 €
8. Plagátová služba  
výlep plagátov 1 ks do 0,5 m2 4,50 €
za každý ďalší 0,5 m2 4,50 €
9. Mestské WC  
pisoár 0,20 €
kabínka 0,50 €
10. Prepočet poplatkov za TKO  stanovené dodatkom č. 6 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol schválený na 6. zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom dňa 10.12.2019 uznesením č154/2019-MsZ a nadobudlo účinnosť dňom 1.1.2020
do 120 lit. nádoba – vývoz 1 krát za týždeň 120,00 €
do 120 lit. nádoba – vývoz 2 krát za týždeň 240,00 €
do 120 lit. nádoba – vývoz  1 krát za dva týždne 60,00 €
240 lit. nádoba – vývoz 1 krát za 2  týždne 120,00 €
240 lit. nádoba – vývoz 1 krát za týždeň 240,00 €
240 lit. nádoba – vývoz  2 krát za týždeň 480,00 €
1.100 lit. nádoba – vývoz  1 krát za týždeň 1 200,00 €
1.100 lit. nádoba – vývoz 2 krát za týždeň 2 400,00 €
1.100 lit. nádoba – vývoz 1 krát za dva týždne 600,00 €
Publikované: 14.12.2012 | Aktualizácia: 9.1.2020
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom