Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

HARMONOGRAM ZBERU . NEBEZPEČNÝ ODPAD

 

HARMONOGRAM  ZBERU „NO“ na rok 2019

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností (výbušnosť, oxidovateľnosť, horľavosť, dráždivosť, toxicita, …).

katalógové číslo 20 01 13 – rozpúšťadlá

katalógové číslo 20 01 14 – kyseliny

katalógové číslo 20 01 15 – zásady

katalógové číslo 20 01 19 – pesticídy

katalógové číslo 20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci  ortuť

katalógové číslo 20 01 23 -  vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

katalógové číslo 20 01 25 – jedlé oleje a tuky

katalógové číslo 20 01 26 – oleje a tuky a iné ako uvedené v 20 01 25

katalógové číslo 20 01 27 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

katalógové číslo 20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené 
                                              batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

katalógové číslo 20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a
                                               20 01 23, obsahujúce nebezpečné látky

katalógové číslo 20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,
                                               20 01 23, 20  01 35

 

 

HARMONOGRAM  ZBERU

 

24.september (utorok):  1500 – 1800 hod.

Zberné miesto:       1) ul. Zelená - parkovisko pri križovatke ulíc Slnečná a Zelená: 

                            2) ul. Javorinská - parkovisko pri športovej hale, 

                            3) ul. Tematínska – parkovisko pri ZŠ, 

                            4) ul. O.Plachého  – parkovisko pri bývalom kúpalisku, 

                    

 

25.september (streda):  1500 – 1800 hod.

Zberné miesto:      5) ul. Slovanská -  nákladná vrátnica do  bývalého OBALu;  

                            6) ul. Holého – parkovisko pri tržnici; služba: 

                            7) ul. Mnešická - parkovisko pri bývalej Salvii; 

                            8) ul. Kpt.Nálepku – parkovisko pred ZŠ; 

                             Kontrola stanovíšť: 

Publikované: 23.9.2019 | Zobrazené: 224
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom