Kontakty

Adresa:

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

Banská 6279/1

915 01 Nové Mesto nad Váhom

e.mail: tsm@tsmnm.sk

Iné informácie:
IČO: 00350656

DIČ: 2020382001
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. - Nové Mesto nad Váhom
Číslo účtu:  SK10 5600 0000 0058 0605 8001 

 

 

 Banská 6279/1,  Nové Mesto nad Váhom kontakt
   
Informácie, vrátnica 0322856126
   
sekretariát riaditeľa, podateľňa 0322856122
prevádzkový  námestník 0322856123
personálne oddelenie 0322856132
právne oddelenie, pohľadávky 0322856131
hlavná účovníčka 0322856121
fakturačné oddelenie 0322856125
pohrebné služby - zmluvy, poplatky 0917 510 866
ekologické stredisko 0322856135
miestne komunikácie  
verejná zeleň 0322856130
verejné osvetlenie, údržba 0322856128
materiálno-technické  zabezpečenie 0322856129
sklad 0322856133
   
registratúra 0322856134

 

   
Trhovisko 0917 510 866 
Prekládková stanica, Mnešická 032 771 38 01
Zimný štadión, Javorinská  032 771 52 02
ČOV, Zelená voda 032 771 54 96
Dom smútku, Škultétyho 032 771 22 54
Zberový dvor, ul. Banská 032 381 04 75