Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Zmesový komunálny odpad ZKO

Do nádob je povolené ukladať:

a) zmesový komunálny odpad - katalógové číslo 20 03 01, podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
b) drobný stavebný odpad v malých množstvách, t.j. takých množstvách, ktoré neobmedzia systém zneškodňovania komunálneho odpadu, nepoškodia alebo nepreťažia zberné nádoby, prípadne nepoškodia zariadenie na zber odpadu,
c) odpad zo záhrad a parkov v malých množstvách, t.j. takých množstvách, ktoré neobmedzia systém zneškodňovania komunálneho odpadu, nepoškodia alebo nepreťažia zberné nádoby, prípadne nepoškodia zariadenie na zber odpadu,

Do nádob je zakázané ukladať:


a) zložky KO, pre ktoré je v príslušnej oblasti mesta zavedený triedený zber v zmysle triedeného zberu KO (sklo, plasty, kovy, ...),
b) objemný odpad, drobný stavebný odpad, odpad zo záhrad a parkov okrem malých množstiev,
c) odpad s obsahom škodlivín,
d) hygienicky a epidemiologicky závadný odpad (napr. telá uhynutých zvierat a pod.),
e) fekálie z chovu hospodárskych zvierat, veľkých exotických a voľne žijúcich zvierat,
f) tekutý odpad, ktorý môže poškodiť zberové zariadenie, znečistiť komunikáciu.


UPOZORNENIE !!!
V uvedených dňoch je nutné mať pripravené 110 l nádoby
na vývoz od 07.00 hod.

HARMONOGRAM vývozu zmesového komunálneho odpadu pre rok 2019

 

 O. Plachého, Severná, Royova, Hečkova, Kukučínova, Tajovského, Klčové, Robotnícka, Košikárska, Ružová, Slovanská, Čulenova, Izbická, Záhradná, Kvetinová, Sadová, Odborárska, Beckovská, Riečna

 

 

K stiahnutiu

Brigádnická, Lipová, Vysoká, Vinohradnícka, Letná, Stredná, Slnečná, Bočná, Krátka, Malá, Jarná, Krajná, Železničná, Zelená, Tichá, Dolná, Južná, S. Jurkoviča, Budovateľská, M. Rázusa, Krčméryho, kpt. Nálepku,  Fándlyho, Čachtická

K stiahnutiu

Jánošíkova, Šafárikova, Kuzmányho, Javorinska, Športová, Kamenná, Poľovnícka, Lesnícka, Šoltésovej, Sasinkova, Langsveldova, Jesenského, M. Chrásteka, Škultétyho, Nová, Bajzova, Jilemnického, Bernolákova, Bratislavská, Svätoplukova, Fr. Kráľa, Hviezdoslavova, Stromová, Štúrova, Bzinská

 

 

K stiahnutiu

Poľná, Mlynská, Mostová, Tehelná, Mnešická, Srnianska, Tušková, Turecká, Haluzická, Bohuslavická, Bošácka, Pri záhradách, Pod zvonicou

 

K stiahnutiu

Inovecká, kpt. Uhra, Kmeťova, Malinovského, Vajanského, Holubyho, J. Gábriša, P. Matejku

 

K stiahnutiu

Publikované: 24.1.2014 | Aktualizácia: 24.1.2019