Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Zmesový komunálny odpad ZKO

Do nádob je povolené ukladať:

a) zmesový komunálny odpad - katalógové číslo 20 03 01, podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
b) drobný stavebný odpad v malých množstvách, t.j. takých množstvách, ktoré neobmedzia systém zneškodňovania komunálneho odpadu, nepoškodia alebo nepreťažia zberné nádoby, prípadne nepoškodia zariadenie na zber odpadu,
c) odpad zo záhrad a parkov v malých množstvách, t.j. takých množstvách, ktoré neobmedzia systém zneškodňovania komunálneho odpadu, nepoškodia alebo nepreťažia zberné nádoby, prípadne nepoškodia zariadenie na zber odpadu,

Do nádob je zakázané ukladať:


a) zložky KO, pre ktoré je v príslušnej oblasti mesta zavedený triedený zber v zmysle triedeného zberu KO (sklo, plasty, kovy, ...),
b) objemný odpad, drobný stavebný odpad, odpad zo záhrad a parkov okrem malých množstiev,
c) odpad s obsahom škodlivín,
d) hygienicky a epidemiologicky závadný odpad (napr. telá uhynutých zvierat a pod.),
e) fekálie z chovu hospodárskych zvierat, veľkých exotických a voľne žijúcich zvierat,
f) tekutý odpad, ktorý môže poškodiť zberové zariadenie, znečistiť komunikáciu.


UPOZORNENIE !!!
V uvedených dňoch je nutné mať pripravené 120 l nádoby
na vývoz od 07.00 hod.

STANOVISKO TSM:

„Vzhľadom že dochádza k nesprávnemu chápaniu používania kontajnerových nádob v komplexnej bytovej výstavbe /ďalej KBV/, TSM uvádza nasledovné stanovisko: Každý občan s trvalým pobytom na území mesta Nové Mesto nad Váhom platí rovnaký paušálny poplatok za likvidáciu komunálneho odpadu z domácnosti na základe výmeru od Mesta Nové Mesto nad Váhom, podľa počtu členov domácnosti. Technické služby mesta likvidujú odpad zo všetkých sídliskových zón, kde sú umiestnené kontajnery v správe TSM. Je právomocou každého občana NMnV bývajúceho v zóne KBV sa slobodne rozhodnúť, do ktorého kontajnera v rámci NMnV svoj odpad z domácnosti vyhodí, pokiaľ je kontajner v blízkosti jeho bývania preplnený alebo z iného dôvodu nepoužiteľný a odpad nechce ukladať mimo nádoby.“

 

HARMONOGRAM vývozu zmesového komunálneho odpadu pre rok 2020

 

 O. Plachého, Severná, Royova, Hečkova, Kukučínova, Tajovského, Klčové, Robotnícka, Košikárska, Ružová, Slovanská, Čulenova, Izbická, Záhradná, Kvetinová, Sadová, Odborárska, Beckovská, Riečna 

K stiahnutiu

Brigádnická, Lipová, Vysoká, Vinohradnícka, Letná, Stredná, Slnečná, Bočná, Krátka, Malá, Jarná, Krajná, Železničná, Zelená, Tichá, Dolná, Južná, S. Jurkoviča, Budovateľská, M. Rázusa, Krčméryho, kpt. Nálepku,  Fándlyho, Čachtická, Piešťanská

K stiahnutiu

Jánošíkova, Šafárikova, Kuzmányho, Javorinska, Športová, Kamenná, Poľovnícka, Lesnícka, Šoltésovej, Sasinkova, Langsveldova, Jesenského, M. Chrásteka, Škultétyho, Nová, Bajzova, Jilemnického, Bernolákova, Bratislavská, Svätoplukova, Fr. Kráľa, Hviezdoslavova, Stromová, Štúrova, Gen.Institorisa, Moyzesova, Riznerova, A.Dubčeka, Pyšného, V.Bilčíka, 

K stiahnutiu

Poľná, Mlynská, Mostová, Tehelná, Mnešická, Srnianska, Bzinská, M.Ďuržu, J. Bernovského, Pri Klanečnici, Tušková, Turecká, Haluzická, Bohuslavická, Bošácka, Pri záhradách, Pod zvonicou

K stiahnutiu

Inovecká, kpt. Uhra, Benkovam Kmeťova, Malinovského, Vajanského, Holubyho, J. Gábriša, P. Matejku 

K stiahnutiu

Publikované: 24.1.2014 | Aktualizácia: 5.6.2020
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom