Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Ekologické stredisko

 

Ak správne triedime, svet je krajší

 

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

·         Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

·         Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

·         Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená. Napovie Vám aj označenie na obale:

 

 

V obchodoch nás obklopujú tisíce rôznych výrobkov.

Málokto si však na obaloch všimne nenápadné symboly trojuholníkov, písmená a čísla. Vďaka značkám na obaloch vieme, ako správne triediť. Tie napovedajú, do ktorého kontejnera môžeme obal vytriediť. Najčastejšie na obaloch výrobcovia uvádzajú jednoduché skratky, takže je na prvý pohlaď jasné, že ide napríklad o papierový alebo sklenený obal. Zložitejšie sú označené plasty. Skratky priamo označujú druh plastu, z ktorého je obal vyrobený. Často sa tiež stretávame so skratkou C/PAP. Tú nájdeme na nápojových kartónoch z džúsu alebo mlieka.

 

Množstvo odpadu za druhy odpadu a obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019
     
druh odpadu číslo odpadu množstvo v tonách
opotrebované pneumatiky  16 01 03 0,000 t
zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií 17 09 04 17,880 t
papier a lepenka 20 01 01 347,149 t
sklo 20 01 02 285,640 t
viacvrstvové kombinované materiálny na báze lepenky 20 01 03 9,000 t
vyradené zariadenia obsahjúce chlórofluórované uhľovodíky 20 01 23 3,015 t
oleje, tuky iné ako 20 01 25 20 01 26 0,285 t
farby, tlačiarenské farby, lepidlá NO 20 01 27 9,185 t
batérie akumulátory 20 01 33 0,100 t
vyradené elektircké spoterbičke nebezpečný odpad 20 01 35 9,035 t
vyradené elektircké spoterbičke 20 01 36 17,480 t
drevo iné ako 20 01 37 20 01 38 132,080 t
plasty 20 01 39 268,270 t
kovy 20 01 40 5,661 t
biologicky rozložiteľný odpad 20 02 01 1 301,450 t
zko 20 03 01 7 190,970 t
objemný odpad 20 03 07 201,910 t
spolu    9 799,110 t
Publikované: 12.10.2010 | Aktualizácia: 23.1.2020
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom