Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Ekologické stredisko

 

Vzhľadom ku kapacitnému vyťaženiu a realizácie akcie „Vývoz objemného odpadu občanov mesta“ oznamujeme, že v období od 2.11. do 16.11. nebudeme prijímať objednávky na súkromný odvoz veľkoobjemových kontajnerov. Za porozumenie a akceptovanie tohto oznamu vopred ďakujeme.

 

PREKLÁDKOVÁ STANICA – Mnešice 

Slúži na preloženie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu a jeho následný odvoz na skládku odpadov. Taktiež je tu možné priviesť drobný stavebný odpad.

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou vo svojej nehnuteľnosti v rozsahu do 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby.

UPOZORNENIE !!!

Z dôvodu evidencie musí každý občan mesta priniesť so sebou preukaz totožnosti a doklad o ohlásení stavebných úprav. Bez doloženia príslušných dokladov bude stavebný odpad odobratý za úhradu v zmysle platného cenníka.        

U P O Z O R N E N I E

Na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a Dodatku č. 5 k VZN Mesta č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

bude drobný stavebný a stavebný odpad

 / zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, muriva, omietky/

 odoberaný za úhradu:

16,- € / t

V prípade, že stavebný odpad bude zmiešaný s iným druhom odpadu charakteru komunálneho odpadu, napr. sadrokartón, drevo, papier, plast a pod.  bude cena:

50,20 € / t

      Forma úhrady:           Suma za odpad do:    20,- €   -    úhrada v hotovosti.

   .......................................................................................................................................................................

 ZBEROVÝ DVOR PRE SEPAROVANÝ A BIOLOGICKÝ ODPAD

 

Ulica Banská 1 (za bývalými vojenskými skladmi).

Možnosť odovzdať:

plasty, kovy, sklo, papier, textil, šatstvo
pneumatiky,

biologicky rozložiteľný odpad (konáre, lístie, tráva, ...),

jedlé oleje a tuky,

textil, šatstvo,

nebezpečný odpad (rozpúšťadlá, kyseliny a zásady, fotochemické látky, batérie a
akumulátory, žiarivky, motorové oleje, farby, elektrické a elektronické zariadenia, chladničky),