Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Články

O nakladaní s komunálnym odpadom na Prekládkovej

 

O nakladaní s komunálnym odpadom na Prekládkovej

 

Na mailovú adresu TSM a na  info – linku, prichádzajú  často otázky od občanov týkajúce sa témy komunálneho odpadu. Otázky sú z rôznych oblastí tejto problematiky a viaceré  z nich pramenia z nedostatočnej  znalosti zásad o nakladaní komunálneho odpadu. Domnievame sa, že je celkom správne, aby sme si tieto zásady stručným spôsobom  pripomenuli. V prvom rade je potrebné objasniť si  niekoľko základných pojmov.

Najskôr si dajme odpoveď na otázku, čo vlastne  považujeme za odpad?

Odpad je hnuteľná vec, alebo látka, ktorej sa zbavujete zákonný spôsobom.

Pojem komunálny odpad zahŕňa  zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku, zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

Keď vymenované časti odpadu je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ich ako samostatný druh odpadu, vtedy hovoríme o nich ako zložke komunálnych odpadov.

Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu sa nazýva zmesový odpad. 

 

Drobný stavebný odpad vzniká pri   bežných udržiavacích prácach  vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Prekládková stanica  je miesto, ktoré slúži pre občanov mesta Nové Mesto nad Váhom, ktorí sú poplatníkmi v meste na odovzdanie odpadu.  Toto zariadenie je určené pre občana, ktorý vyprodukuje väčšie  množstvo odpadu ako je  možné uložiť do bežných nádob 120 lit nádoby alebo 1100 lit. kontajnera. Takýto odpad vzniká napr. pri  výmene nábytku, sedačky, kuchyne, pri vyprataní pivnice, povaly, pri sťahovaní.  Odviezť takýto odpad do prekládkovej stanice je jediným   zákonným spôsobom ako nakladať s objemným odpadovým materiálom. Ukladať takýto odpad mimo zberné nádoby sa považuje za vytváranie čiernej skládky.

Na prekládkovej stanici je odpad odvážený a rozdelený do kategórií – drobný stavebný odpad alebo komunálny zmesový odpad.

Na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,  VZN Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom  a drobným stavebným odpadom na území Mesta Nové Mesto nad Váhom a Dodatku č. 7 k VZN č. 1/2006  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je drobný stavebný a stavebný odpad  zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, muriva, omietky) odoberaný za úhradu – 16,00 € za 1 tonu  

 

V prípade, že stavebný odpad bude zmiešaný s iným druhom odpadu charakteru komunálneho odpadu, napr. sadrokartón, drevo, papier, plast a pod je cena za jednu tonu odpadu 67,00 €.

Tu platí pravidlo – čím viac je možné odpad vyseparovať – ( drevo, papier, plast, sklo, nebezpečný odpad, elektroodpad, bioodpad) tým sa menej za vyprodukovaný odpad zaplatí. To znamená, za vyseparovaný odpad ktorý je možné zhodnotiť  - občan neplatí.

Účtovaný je len odpad, ktorý ide do „ súpravy „. Pod pojmom súprava si predstavte dva veľkoobjemové kontajnery s objemom 2 x 30 m3 a priemernou váhou odpadu v  9 ton.

Denne Prekládkovú stanicu opúšťajú dve „súpravy „ čo predstavuje  objem 120  m3 – s priemernou váhou 36 ton ZMESOVÉHO ODPADU  – ktorý končí na SKLÁDE ODPADU. 36 ton odpadu denne !

Mali by sme mať na pamäti, že naj ideálnejšie je  produkovať čo najmenej odpadu a keď už odpad vytvárame, tak by malo byť našou snahou správne separovať .  Tým šetríme životné prostredie ale i peňaženky.

Súčasťou zmesového odpadu je stále ešte viac ako 40 % zložiek, ktoré môžeme zhodnotiť a recyklovať , tým znížiť objem odvážaného odpadu na skládku – kde je „zahrabaný „ do zeme.

 

Otváracia doba pre občanov :

Pondelok – piatok:      7:30 – 14:45 hod  ( obedová/technická prestávka 11:30 – 12 :30 hod )

Sobota: 8:00 – 12:00 hod.

Adresa : Tehelná 46, Nové Mesto nad Váhom  ( Mnešice )

Tel.: 0904 868 916

 Cenník :  komunálny zmesový odpad :  67,00 €/tona

                 drobný stavebný odpad :  16,00 €/tona

( nábytok z dreva alebo drevotriesky ( skrine, stôl, kuchynská linka, rám postele  - bezplatne )

 JK, Nové Mesto nad Váhom  18.3.2021

 

Publikované: 11.5.2021 | Aktualizácia: 11.5.2021
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies