Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

O nás

Všeobecné informácie

Mesto Nové Mesto nad Váhom podľa ustanovenia § 4 ods.3 písm. 1 / zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a § 6 zák. č. 138/91 Zb. o majetku obce, zriaďuje dňom 1.1.1998 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, príspevkovú organizáciu, so sídlom na ul. Klčové č. 34, Nové Mesto nad Váhom na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov mesta.
Organizácia je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

Základný predmet činnosti organizácie :

 • správa mestských komunikácií / ďalej len MK /, čistenie MK, chodníkov a verejných priestranstiev
 • zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti MK a údržba chodníkov v správe organizácie.
 • oprava a údržba MK
 • prevádzka a zimnej údržby MK
 • oprava a údržby priepustov na MK
 • oprava, údržba a čistenie cestných vpustí
 • výstavba, oprava a údržba chodníkov
 • údržba a obnova cestných zariadení / signály, priekopy, krajnice, zábradlia /
 • zriaďovanie a údržby dopravných značiek
 • správa, prevádzka, údržba, rekonštrukcia verejného osvetlenia / ďalej len VO /, podchodu, svetelných signálov, dopravných zariadení na križovatke, lávke cez železnicu
 • poskytovanie odbornej pomoci obciam na úseku MK, odvoz domového odpadu
 • odvoz komunálneho odpadu na území mesta, prevádzkovanie skládok invertného materiálu, vývoz fekálií
 • odvoz odpadu z okolitých obcí, vývoz odpadu veľkoobjemovými kontajnermi fyzickým a právnickým osobám
 • prekladanie komunálneho odpadu a odpadu VOK a doprava odpadu z prekládkovej stanice na stanicu KO
 • prevádzkovanie triedeného zberu a jeho rozširovanie
 • spracovanie / kompostovanie / bioodpadu z verejnej zelene
 • zneškodňovanie čiernych skládok na verejných priestranstvách
 • technická realizácia uzatvorenia starých skládok prevádzkovaných TSM v minulosti.
 • správa a údržby verejnej zelene, produkcia a realizácia sadbového materiálu, prevádzkovanie skleníkového hospodárstva
 • realizácia náhradných výsadieb drevín, uložených mestu, resp. iných výsadieb
 • správa a údržby verejných WC, trhoviska, miesta pre ambulantný predaj a prevádzkovanie parkovísk
 • správa, údržba, rekonštrukcia a modernizácia majetku v hospodárení majetku organizácie, preprava materiálu, oprava vozidiel v správe organizácie
 • oprava a údržba autobusových čakární
 • údržba svietidiel a obložníkov pre verejné osvetlenie
 • montáž VO, oprava tyristorových zapaľovačov, oprava tlmiviek
 • účasť na likvidácií havarijných stavov a následkov živelných pohrôm v rozsahu povinného predmetu činnosti
 • preprava materiálu, vykonávanie výkopových prác, dovoz úžitkovej vody
 • budovanie a oprava detských ihrísk
 • drobná investičná činnosť
 • prevádzka čističky odpadových vôd v rekreačnej oblasti Zelená voda, prevádzka kanalizačných rozvodov a prečerpávacej stanice
 • prevádzka Zimného štadióna a určených športovísk
 • prevádzka vodného zdroja a vodovodných rozvodov v rekreačnej oblasti Zelená voda
 • technické zabezpečenie štátnych sviatkov a iných sviatkov
 • zabezpečovanie jarmokov a podobných akcií
 • vykonávanie cintorínskych služieb
 • poskytovanie plagátovacích služieb
 • poskytovanie náhodilých drobných služieb pre občanov mesta a organizácie

 

Vedľajší predmet činnosti organizácie

 • predaj nadprodukcie z činnosti verejnej zelene
 • vykonávanie pohrebných služieb
 • maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • www.nove-mesto.sk
 • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
 • www.msbp-nm.sk
 • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies