Nebezpečný odpad

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

 

Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností (výbušnosť, oxidovateľnosť, horľavosť, dráždivosť, toxicita, …).

 

katalógové číslo 20 01 13 – rozpúšťadlá

katalógové číslo 20 01 14 – kyseliny

katalógové číslo 20 01 15 – zásady

katalógové číslo 20 01 19 – pesticídy

katalógové číslo 20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci  ortuť

katalógové číslo 20 01 23 -  vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

katalógové číslo 20 01 25 – jedlé oleje a tuky

katalógové číslo 20 01 26 – oleje a tuky a iné ako uvedené v 20 01 25

katalógové číslo 20 01 27- farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

katalógové číslo 20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené 
                                              batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

katalógové číslo 20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a
                                               20 01 23, obsahujúce nebezpečné látky

katalógové číslo 20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,
                                               20 01 23, 20  01 35

 

HARMONOGRAM  ZBERU

 

25. september  2018   1400 – 1800 hod.

Zberné miesto:                 parkovisko pri križovatke ulíc: Slnečná, Zelená  

                                      ul. Javorinska - parkovisko pri športovej hale

                                      ul. Lesnícka – parkovisko pri MŠ

                                     

26. september 2018  1400 – 1800 hod.

Zberné miesto:                 ul. Slovanská -  nákladná vrátnica do  bývalého OBALu

                                      ul. Benkova – parkovisko pri skleníkoch TSM

                                      ul. Mnešická - parkovisko pri bývalej Salvii

                                       ul. Holleho - KBV - trhovisko 

                                     

UPOZORNENIE !!!

Mimo uvedených termínov je možné odovzdať takýto odpad  do objektu Zberného dvora na ul. Banskej /  Pon – Pia v čase 800 – 1500, So  v čase od 8:00 - 12:00 hod /  bez poplatku.