Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Nebezpečný odpad

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

 

Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností (výbušnosť, oxidovateľnosť, horľavosť, dráždivosť, toxicita, …).

 

katalógové číslo 20 01 13 – rozpúšťadlá

katalógové číslo 20 01 14 – kyseliny

katalógové číslo 20 01 15 – zásady

katalógové číslo 20 01 19 – pesticídy

katalógové číslo 20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci  ortuť

katalógové číslo 20 01 23 -  vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

katalógové číslo 20 01 25 – jedlé oleje a tuky

katalógové číslo 20 01 26 – oleje a tuky a iné ako uvedené v 20 01 25

katalógové číslo 20 01 27- farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

katalógové číslo 20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené 
                                              batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

katalógové číslo 20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a
                                               20 01 23, obsahujúce nebezpečné látky

katalógové číslo 20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,
                                               20 01 23, 20  01 35

 

HARMONOGRAM  ZBERU 2020 

 

 29.september (utorok):  1400 – 1800 hod.  

Zberné miesto:    A-1) parkovisko pri križovatke ulíc: Slnečná, Zelená 

                            B-2) ul. Javorinská - parkovisko pri športovej hale

                            B-3) ul. Lesnícka – parkovisko pri MŠ 

                            E-4) ul. O.Plachého – parkovisko pri LIDL  

 

 30.september (streda):  1400 – 1800 hod.

Zberné miesto:    E-5) ul. Slovanská -  nákladná vrátnica do  bývalého OBALu

                            C-6) ul. Holého – parkovisko pri tržnici

                            D-7) ul. Mnešická - parkovisko pri bývalej Salvii

                            KBV-8) ul. Kpt.Nálepku - parkovisko pred 3.ZŠ                                     

 

 

UPOZORNENIE !!!

Mimo uvedených termínov je možné odovzdať takýto odpad  do objektu Zberného dvora na ul. Banskej /  Pon – So v čase 800 – 17.30  bez poplatku.

 

Publikované: 12.10.2010 | Aktualizácia: 15.4.2020
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom