Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Cenník prác a služieb na rok 2021

V prípade nedodržania termínu splatnosti úhrady prác a služieb, budú TSM účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z istiny odo dňa splatnosti do zaplatenia.

 

V zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. a cenových kalkulácií skutočných nákladov stanovujem ceny za použitei strojov a poskytnutie služieb pre rok 2021 nasledovne: 
       
1 Veľkoobjemové kontajnery -   
  manipulačný poplatok 17,00 €  
  1 km jazdy 1,30 €  
  stavebná suť 1t 16,00 €  
  komunálny odpad 1 t 67,00 €  
  biologicky odpad 1 t 16,00 €  
  prenájom VOK/deň 1,00 €  
  preloženie  VOK  5m3 19,00 €  
  preloženie  VOK  6m3 24,00 €  
  preloženie  VOK  7m3 30,00 €  
       
       
2 Vývoz obce  
  poplatok za  120 lit.nádobu/ks 0,60 €  
  poplatok za 1.100 lit.nádobu/ks 6,00 €  
  1 km jazdy v obci 0,65 €  
  1 km jazdy mimo obec 1,30 €  
  preloženie odpadu za 1t 7,65 €  
       
       
3 Uloženie odpadu  
  komunálny odpad za 1 t 67,00 €  
  preloženie odpadu kat. 150106,150101,150102 27,00 €  
  odpad tr. 20 67,00 €  
       
       
4 Parkovisko  
  1 hod parkovania ul. Komenského, J.Weisseho, Hviezdoslavova 0,50 €  
       
       
5 UĽP  
  prenájom UĽP za 1 hod. 110,00 €  
  korčuľovanie dospelá osoba 1,50 €  
  korčuľovanie deti, mládež, študent, senior 1,00 €  
  ZŤP, doprovod bez korčúľ 0,50 €  
       
6 Trhovisko  
  prenájom plochy 1m2 5,00 €  
  stôl nekrytý 1 deň 10,00 €  
  stôl krytý 1 deň 14,00 €  
  stôl krytý s parkovaním 25,00 €  
       
       
       
7 Plagátová služba  
  výlep plagátov 1 ks do 0,5 m2 5,00 €  
  za každý ďalší 0,5 m2 5,00 €  
       
       
8 Mestské WC  
  pisoár 0,20 €  
  kabínka 0,50 €  
       
       
9 Prepočet poplatkov za TKO stanovené dodatkom č.7 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol schválený na 12. zasadnutí poslancov MsZ NMnV dňa 8.12.2020 uznesením č. 275/2020 MsZ a nadobudlo účinnosť dňom 1.1.2021  
  do 120 lit. nádoba  1 x za dva týždne 66,00 €  
  do 120 lit. nádoba  1 x T 132,00 €  
  do 120 lit. nádoba  2 x T 264,00 €  
       
  do 240 lit. nádoba  1 x za dva týždne 132,00 €  
  do 240 lit. nádoba  1 x T 264,00 €  
  do 240 lit. nádoba  2 x T 528,00 €  
       
  do 1.100 lit. nádoba  1 x za dva týždne 660,00 €  
  do 1.100 lit. nádoba  1 x T 1 320,00 €  
  do 1.100 lit. nádoba  2 x T 2 640,00 €  
       

 

 

Ceny sú uvedené podľa horeuvedeného zákon a sú platné od 2.1.2021  
       
V prípade nedodržania termínu splatosti úhrady prác služieb , budú TSM účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z istiny odo dńa splatnosti do zaplatenia.
       
       
Nové Mestonad Váhom ,  2.1.2021    
    Ing. Anton Veselka   
    riaditeľ TSM   
       
Publikované: 14.12.2012 | Aktualizácia: 5.2.2021
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom