Prekládková stanica

PREKLÁDKOVÁ STANICA – Mnešice

 

 

Slúži na preloženie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu a jeho následný odvoz na skládku odpadov. Taktiež je tu možné priviesť drobný stavebný odpad.

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou vo svojej nehnuteľnosti.

 

Prevádzková doba:

OTVÁRACIA DOBA
pondelok 7:30 - 14:45
utorok 7:30 - 14:45
streda 7:30 - 14:45
štvrtok 7:30 - 14:45
piatok 7:30 - 14:45
sobota  8:00 - 12:00
nedeľa a sviatok   zatvorené   
obedná prestávka 11:30 - 12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 UPOZORNENIE 

- ÚPRAVA OTVÁRACEJ DOBY -

15.10.2018 vo ŠTVRTOK - OD 7:30 do 12.00 HOD

 

 

U P O Z O R N E N I E

Na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a Dodatku č. 5 k VZN Mesta č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

bude drobný stavebný a stavebný odpad

 / zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, muriva, omietky/ 

odoberaný za úhradu:

16,- € / t

V prípade, že stavebný odpad bude zmiešaný s iným druhom odpadu charakteru komunálneho odpadu, napr. sadrokartón, drevo, papier, plast a pod.  bude cena:

50,20 € / t

      Forma úhrady:  Suma za odpad do 20,00- €   -    úhrada v hotovosti.