Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Verejná zeleň

 

HARMONOGRAM KOSBY 2021

Kosenie parciel vo vlastníctve mesta, ktoré majú v správe Technické služby mesta je rozdelené do piatich zón. Kosenie  všetkých zón mesta trvá zhruba päť týždňov. Centrálne zóny 1 a 2 sú prvoradé. Zóny 2, 3,4 a 5 sú prevažne sídliska a okrajové časti mesta.

Rozloha mestských zelených plôch je približne 82  hektárov. Kosba prebieha podľa potreby zväčša 4x ročne.

1.      ZÓNA ulice:

Hviezdoslavova, Piešťanska, M.R. Štefánika, Kpt. Nálepku, Dibrovova, Dibrovove dvory, Hollého, Dukelská, sídlisko Lúka (Zelená, Krátka), Krčméryho, Benkova, park Dominika Š. Zámostkého, park  P. Matejku, J. Hašku,

termín kosenia: 22 – 23 kt., 28 – 29 kt., 34 – 35 kt.,

2.      ZÓNA ulice:

Hurbanova, Weisseho, Klčové POZ, sídlisko Rajkova,  Dr. Markoviča, Andreja Sládkoviča, Vajanského, Holubyho, Robotnícka, Stavoindustria, 1.mája, Obrancov Mieru, Partizánska, Hurbanove sady-park, Dominika Štubňu,

termín kosenia: 23 – 24 kt., 29 – 30 kt., 35 – 36 kt.,

3.      ZÓNA ulice:

J. Kollára,  sídlisko Kréna,  vnútrobloky Kollára, SNP1, SNP2, Jasná,  sídlisko Karpatská, Gen. Insitorisa,  Javorínska, Športová, Jánošíková parková zóna, Bzinská

termín kosenia: 25 kt., 31 kt., 37 kt.,

 

4.      ZÓNA ulice:

Sídlisko Hájovky- Tematínska,  otoč pri Bilčíka, Považská, okraje Lesnícka, Poľovnícka,   Škultétyho, Fraňa Kráľa,Bernolákova,   park Dominika Š. Zámostkého, cintorín  na Škultétyho termín kosenia: 26 kt., 32 kt., 38 kt.,

5.      ZÓNA ulice:

Sídlisko Čachtická – Budovateľská,  Južná, Banská, Železničná, Odborárska, svetelná križovatka , Mnešice – Záhumenice (Tehelná, Mnešická, začiatok Tureckej), parky - spodný a vrchný, prekládková stanica, cintorín Mnešický, Zelená Voda – mestské pláže, parcely vo vlastníctve mesta

termín kosenia: 27 kt., 33 kt., 39 kt.,

 

 

park D. Š. Zámostkého – evidovaný ako krajinársky park kde je znížená intenzita kosby pre zachovanie biodiverzity

park P. Matejku – evidovaný ako relaxačno-oddychová zóna s intenzívnejšou kosbou

 

  

 KOSENIE

 

·        Kosba predstavuje základnú starostlivosť o mestské plochy zelene.

·         Rozloha kosiacej plochy v Novom Meste nad Váhom je cca 82 ha.

·         Pokosenie plochy mesta trvá zhruba 4-5 týždňov. Frekvencia kosby 4 -5 x ročne.

·         Na kosenie veľkých plôch sa využíva tri samochodné kosačky značky Etesia so záberom 1,17 m.

·         Vykosenie nedostupných plôch vykonávajú štyria pracovníci s krovinorezmi.

·         Malé predzáhradky pri bytových domoch kosí záhradná kosačka Etesia so záberom 0,8 m.

·         Na problematické plochy sa používa traktorový mulčovač.

Zo zdravotných, praktických alebo estetických dôvodov je v intraviláne mesta (na sídlisku, v meste) potrebné pravidelné (4-5x do roka), dôsledné a primerané kosenie. Na periférií mesta sa môžu vyčleniť plochy, kde sa zachová prirodzené prostredie. Pokiaľ ide o biodiverzitu a zelené plochy Nové Mesto nad Váhom je na celkom dobrej úrovni.

Pochopiteľne zachovanie rozmanitosti nášho ekosystému, ako aj ďalšie výhody v súvislosti s funkčnou zeleňou, ktorá udržiava vlahu a absorbuje teplo sú  veľmi dôležité.

VÝHODY KOSENIA:

·         Pravidelné kosenie zabezpečuje, že trávnik dosiahne optimálnu hustotu odnožovovania a bude viac odolný voči burinám a chorobám.

·         Zníženie výskytu kliešťov a škodcov v nepokosenej tráve

·         Zníženie tvorby odpadkov v pokosenej ploche

·         Zníženie výskytu alergických reakcií

·         Estetická funkcia, pekný vzhľad

·         Obmedzenie výskytu burín a inváznych rastlín

·         Nižší výskyt požiarov

 NEVÝHODY KOSENIA:

 Vysoký výpar vody z plôch mesta

·         Meniace sa klimatické podmienky prostredia

·         Vysoká prašnosť prostredia

·         Nízka vodná bilancia nových výsadieb drevín

·         Zvyšovanie teploty, vlhkostný a teplotný kontrast

·         Zvyšovanie potreby zavlažovania plôch a výsadieb

·         Úbytok biodiverzity rastlinných a živočíšnych druhov (včiel, motýľov, ježkov)  

     Morálka dobrého kosenia pre obyvateľov NMnV.

·         Nehádzať odpadky do trávy

·         Potrebu psíka odstrániť z trávy – neustály problém pri kosení plôch

·         Neparkovať v zelenej ploche trávnika

·         Nedávať kamene, stavebný odpad, objemný do plôch zelene

Publikované: 7.6.2021 | Aktualizácia: 23.6.2021
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom