Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

OBJEMNÝ ODPAD od 2. mája 2022

 OBJEMNÝ ODPAD 2. – 13. mája 2022


Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujú obyvateľom mesta, že vývoz OBJEMNÉHO ODPADU sa bude realizovať v termíne od pondelka 2. mája do 13. mája 2022 podľa uvedeného harmonogramu.
Zber a prepravu objemného odpadu uskutočňujeme veľkoobjemovými kontajnermi s objemom najmenej 5 m3 rozmiestnenými na vhodných miestach v meste.
Čo je objemný odpad ?
Objemný (nadrozmerný) odpady je taký komunálny odpady, ktoré nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť umiestniť do štandardne používaných zberných nádob na zmesový odpad, (napr. starý nábytok a jeho časti, sedačka a pod...)
Objemným odpadom nie sú vrecia naplnené stavebným odpadom či iným KO.
 
Celoročne občania mesta (FO, ktorá je poplatníkom), môže celoročne odovzdávať objemný odpad aj na prekládkovej stanici v Mnešiciach.
Objemný odpad musí byť rozložený na čo najmenšie časti. Objemným odpadom nie sú vrecia naplnené stavebným odpadom či iným KO, ani zmesový KO, ktorý občania privezú na prekládkovú stanicu. Odovzdanie takéhoto odpadu na prekládkovej stanici je spoplatnené ( okrem dreveného nábytku ).
 
Iné nakladanie s objemným odpadom (najmä ukladanie do zberných nádob určených pre systém zberu KO, umiestnenie vedľa zberných nádob alebo v priestoroch stanovišťa zberných nádob) sa zakazuje.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1 /2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom.
Harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov VOK na objemný odpad
2.máj: Železničná, Dolná, Slnečná, Letná, Stredná, Fándlyho
3.máj: Brigádnická, Lipová, Budovateľská, Vysoká, Vinohradnícka,
4.máj: Jilemnického, Sasinkova – 2x, Fr. Kráľa, Bratislavská, V.Bilčíka,
5.máj: Jánošíkova, Lesnícka, Kamenná, A.Dubčeka, Javorinská, Škultétyho,
6.máj: Vajanského, kpt. Uhra, Kmeťova, Tehelná, Mnešická, Tušková, Turecká,
9.máj: Severná, O. Plachého, Kukučínova, Ružová, Čulenova, Izbická,
10.máj: Hečkova, Sadová, Tajovského, Severná, Záhradná, Kvetinová, J.Bernovského,
11.máj: Považská, Tematínska, Karpatská, SNP, Kpt.Nálepku,
12.máj: Dibrovova, Hollého, Dr. I. Markoviča, D. Štubňu, Partizánska,
13.máj: Športová, Čerešňová, Južná, Čachtická, Benkova, Piešťanská /pri učilišti/.
UPOZORNENIE: Do pristavených kontajnerov je zakázané ukladať stavebný odpad, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad ako aj objemný odpad, ktorý sa svojimi rozmermi zmestí do nádoby na zmesový komunálny odpad /ZKO/. Kontajnery budú pristavené dopoludnia v daný termín na dané ulice, zrušenie v následnom dni.

 

Publikované: 28.4.2022 | Zobrazené: 343
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies